Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ש"ב מקסימון’

הקריאה שלי בספר מדרש אבות של ש"ב מקסימון עומדת להסתיים. זה הפוסט הרביעי בסדרה (קדמו לו טעמי המצוות, הוכחה לקיום האל, כל ישראל ערבין זה לזה). הסיפור של היום מתייחס למסכת אבות, פרק רביעי, משנה ג: "הוא [בן עזאי] היה אומר: אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר; שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום". הסיפור הוא עיבוד של המקורות האלה: מדרש תהלים לד; ילקוט שמעוני – שמואל קלא. המשך…

Read Full Post »

אני ממשיך את הקריאה בספר מדרש אבות של ש"ב מקסימון. הפעם אנו במסכת אבות, פרק שלישי, משנה טו (משנה כ לפי ספירתו של מקסימון): "הוא [רבי עקיבא] היה אומר: הכול נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים. החנות פתוחה, והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות, יבוא וילווה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמכו, והדין דין אמת, והכול מתוקן לסעודה". הסיפור שיובא מיד מתייחס לסיום המשנה "והכול מתוקן לסעודה". זהו עיבוד של המקורות האלה: מדרש עשרת הדברות – בית המדרש א; תנחומא נח לפי "מנורת המאור"; כלה רבתי ב.

הסיפור מלמד שגם אם חטא ישראל מאוד, מחוייבין אנו לעשות למענו, למען גאולתו. המשך…

Read Full Post »

אני ממשיך בקריאה בספר מדרש אבות של ש"ב מקסימון. הקטע שאביא היום מתייחס למשנה יד מתוך הפרק השני של מסכת אבות: "רבי אלעזר אומר: הוי שקוד ללמוד תורה; ודע מה שתשיב לאפיקורוס; ודע לפני מי אתה עמל; ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך". בספירה של מקסימון מדובר במשנה יט. הסיפור שהוא מביא מתייחס למילים "ודע מה שתשיב לאפיקורוס". זהו עיבוד של סוף מדרש תמורה – בית המדרש א.

הסיפור מלמד איך הוכיח רבי עקיבא את קיום האל מתוך קיומו של העולם ומתוך קיומם של דברים תכליתיים בעולם. מדובר כאן בהוכחה טלאולוגית של האל, כלומר הוכחה מתוך התכלית. השעון מלמד על קיומו של שען, הבגד מודיע על קיומו של אורג – וכך העולם (התכליתי) מודיע על קיום האל. פילוסופים רבים בימי הביניים ועד סף העת החדשה השתמשו בהוכחת האל הזאת. המשך…

Read Full Post »

ש"ב מקסימון

ספר גדול כתב ש"ב מקסימון, ספר מדרש אבות, ובו הוא מביא פירושים ומדרשים וסיפורים המתקשרים אל מסכת אבות. הספר המונומנטלי (יותר מ-600 עמודים) מתעכב על כל משנה וחלקי משנה ומביא מכל טוב בהקשרה. הסיפור שאביא מיד מתייחס אל המשפט החותם כל פרק מפרקי אבות: "רבי חנניא בן-עקשיא אומר: רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר (ישעיהו מב, כא): 'ה' חפץ למען צדקו – יגדיל תורה ויאדיר'". ליתר דיוק הוא מתייחס אל חלקו של המשפט: "הרבה להם תורה ומצוות". הסיפור הוא עיבוד שעשה ש"ב מקסימון למקורות אלה: פסיקתא רבתי – פרה יד; תנחומא הקדום – חקת כו; במדבר רבה יט ח. המשך…

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: